پژواک

درسوگ یک آزاده
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
 

 تقدیم به روان پاک تختی، مردی بزرگ ازلایه های ژرف مردم.

 درسوگ یک آزاده

 

جبین روزنامه

                    امشب شده ست تیره

چشم تمام مردم

                      گریان شده ست وخیره !

 

 سربی حروف چاپی

                          نقشی سیه کشید ند

نقشی ز بهت لبریز !

                            نقشی ز درد ، سرشار!

 

دل های مردمان را

                         نقشی گلوله مانند

باچند حرف تاریک

                       ازدرد وجرح، آکند

بستند نقشی درشت :

                            "تختی"عزیز ملت

                                                    خود را به دست خود کشت !"

 اینک که آئینه ها

                         تصویر را شکستند

خامان برآن تصاویر

                           دل های خویش بستند !

پیران دوراندیش

درخشت خام پویند

                        حق را !

                                     __ که این تصاویر

                                                             این سان شکسته گویند!

یک مظهر سپیدی

یک دشمن سیاهی

او بود ،آری او بود

                          تختی، عزیز ملت

                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                تهران-18  دی 1346

 


 
 
شعر وهنـــر
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
 

 

 

شعر و هنر( نگارشی کوتاه درتبیین شعر وهنر )

 

شعر وهنر

هنر : هنر، ابزارانتقال ادراکات ، احساسات ودریافت های ذهنی ِ یک انسان، به انسانی دیگراست.

ابزارهای هنر، می تواند کلمات، رنگ ، آهنگ ، عکس وتصویر،سنگ ومجسمه و ... باشد.

هنرمند ، به وسیله ی هنرش بااستفاده  از ابزارهای هنر، مفاهیم وبرداشت های ذهنی خودرا از زندگی ، جهان و محیط اطرافش ، به دیگران انتقال می دهد. دریافت ِدیگران ازیک اثرهنری می تواند متفاوت باشد واین امر، به نحوه ی ارسال پیام ازیک سو ، ومیزان اطلاعات ، آگاهی ها، خلاقیت و دانش و بینش فرستنده (هنرمند ) وگیرنده ی پیام ( مخاطب ) دارد. آیابرداشت همه از" فساد" یک سان است ؟ همه ازمفهوم "جاده ی صبح " یک نوع برداشت دارند ؟