پژواک

قاطرقاضی
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
 

قاطر قاضی 

 

 

         تشییع کنندش همه ، گریان                   گرقاطــــــرقاضی بدهدجان

       اما خــــــود قاضی چوبمیرد                   ماند به زمین پیکـرعریان!

                                                                                                                                                                                     ـ                                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          13/5/1361


 
 
کوچ
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
 

                     کوچ

 

 

این سخن بشنوو زین پس ،هشدار                 گوش بگشـــا و شنواین اسـرار

کـــاروانـان   همـــه ، رحلت کردند                 کوچ از این وادی ذلت کـــــردنـد

همــــه از یـــوغ اســــــارت جستند                همـــگان بند ستم بگسستنــــــــد

همـه رفتنـــد  ولی ما خــــــــــوابیم                 تا به کی غرقه دراین غـرقابیم؟