پژواک

روشنایی هاست درزندان عشق
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

تا وزیـد انـدر ســـرم طوفان عشق

جــــان نماند اندر تنم جزجان عشق

شهره گردیـــــدم درون کوچه ها

جمـله گشتــم من ،زرسوایان عشق

دل ، مراخونین شد ورخساره ،زرد 

زود گشتم بی سرو سـامان عشـــق

قصــه هــا گفتنــد هــرجایی زمن

از من حیـــران و ســرگردان عشق

طعنه های مردمان چون خار تیـــز

هـــــر د مم آزرد  در بستــان عشق

ننگ ورسوایی نصیبم ، آشــــکار

بهــــره ی دل ، انـده پنهــــان عشق

این همه آزرده ام از عشـق دوست

خستـــه و آزرده و حیـــران عشق

واژگـــونم کـــرده از بــالا به زیر

درد پنهان سوز بی درمـــان عشق

با همه رنجش خریدم  لاجــــــرم

دیـده ی بینا یـــــی  از د کان عشق

خـــون دل هم بهره ی بینایی است

روشنایی هاست در زنـــدان عشق