پژواک

هم دم
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

هـم دم

  

چه گونه می تواند

که باتو درآمیزد

کسی که نگاه ترا

درزباله دانی خانه

می ریزد؟!

 

چه گونه می تواند

که باتوبماند

کسی که کلام ترا

نمی فهمد!

وپیام ترا

نمی خواند؟!

چگونه می تواند که مرهم دردتوباشد

کسی که بانگاه تو

بیگانه ست ؟

وتعبیر دانه های اشگ ترا

نمی داند!

 

***

 

ما تصویر لبخندهای زندگی را

باهم تقسیم می کنیم

اما

تارهای تنومند اندوه را

که برقلب هایمان تنیده اند

تنهای تنها

به دوش می کشیم!

زیراسهام اندوه

دربازار

خریدارندارد!

_______________________

فرانکفورت-  ١۴تیرماه ١٣٨٧