پژواک

مادر
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
 

                    مـــادر

 

مادرای از تو همه هستــــــــی من               عزت و شادی وسرمستــــــــی من

مادرای مایه ی عز و شــــــــــرفم               همه چیزم زتو، شور و شـــــــعفم

تو چو مهتاب شـــبان  سیـهــــــم                تو دلیل من و هادی رهــــــــــــــم

شیره ی جان تو ، جــان بخش تنم               رنج شبهات ، توان بد نـــــــــــــم

زان همه رنج تو ، آســــــایش من                شب نخفتی بر*آرامـــــــش مـــن

هیچ بودم، تومرا مـــــــن کردی !                تومرامـــــن ، روی دامــن  کردی

هرچه هستـــم زتو هستــــــم مادر               چه کســـم جزتو انیس و یـــاور؟

ای گران مایه ی من ، ســــرورمن                هدیه ی حقی و تاج ســـــــــــرمن

شه بی تاج مرصع ، چه شـــــهی؟                تاج من! بی تو منـم چون  شـبهی

عمرمن بی توچه سخت است وسیاه               همه ی آرزویم ،  بی تـو تبــــاه !

ای خدارفت گل باغ ا میــــــــــــــد                تیره شد همچو شبم ، روزسفیـــد

                  ـــــــــــــــــــــــــــــ

          تهران -  دی ماه  1369

*-  بهر-برای