پژواک

نوروز چه می ارزد؟ (ق.الف.آتش)
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
 

نوروزچه می ارزد ؟

 

نوروز جه می ارزد چون خانه ی غم دل هاست ؟

نوروز چـــــه می ارزد ویرانه  چو   محفل هاست ؟

نوروز چه می ارزد ، پیدا نشـــــــــود چون نان ؟

در سفره ی بی چیـــزان ، در کلبه ی مســـــکینا ن

نوروز چه می ارزد برطفل پریشـــــــــــان حال ؟

نوروز چه می ارزد بر بی کس و بد احــــــــوال ؟

نوروز چه می ارزد، پوشیــــــــــده چو یک کودک

یک جا مه ی فرســــــوده ، هم پاره  و هم پُرلک ؟

نوروز چه می ارزد با این همه خـــــــــــون دل ؟

نوروز چه می ارزد   با خــــــــــرج چنین هائل ؟

نوروز چه می ارزد تا خلق ، پریشــــــــــــا نند ؟

نوروز چه می ارزد  تا توده   بدین ساننــــــــــد ؟

نوروز چه می ارزد تا بنده ی هر پستیــــــــــم ؟

عمری است که درخوابیم ، ا فسوس چه بد مسـتیم

آن روز که ما مردم از خواب برون آییـــــــــــــم

زان پس ره غفلت را  ،  بیهـــــــــــوده نپیماییم

وان روز که هر مظلوم ، حقش بتوان گیــــــــرد

با قامت خود خیـــــــــــــــــزد ، تا ظلم نه بپذیرد

وان گه که ستمکاری ، پیدا نشــــــــــود زان پس

فرصت نتوان یابد ، بهر ســــــــــــــتـمی  ناکس

آن روز  بود نوروز ، روز طرب و شـــــــــــادی

تبریک به یک دیگر گوییـــــــــــــــــم  ز آزادی

آن روز بود " آتش "روزی که سـزد این خــلق

سازند برون از تن، این کهنه  و خُلقــــان - دلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوروز ۴۴