پژواک

پول (ازمجموعه ی آهنگ جرس)
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
 

پـــول

 

چهره ی زیبــــا ی تو،  برده زخلقی قـرار

قامــت رعنــای تـو ،  بـه زگل نـو بهـــــــــار

بهتراز این عالمی ، با تو توان ،هم خرید

گلبن و گلـــــزار وگل ، هم ده و دشت و دیار

ابله و نادان ودون ،جاهل وپست و زبون

با توشود ذوالفنون ، خوش سخن وهوشیـار


 

چهره ی زیبــــا ی تو،  برده زخلقی قـــرار

قامــت رعنــای تـو ،  بـه ز گل نـو بهــــــار

بهتر از این عالمی ، با تو تــوان ،  هم خرید

گلبن و گلزار وگل ، هم ده و دشت و دیـــار

ابله و نادان و دون ، جاهل وپست و زبـــون

با توشود ذوالفنون ،خوش سخن وهوشیار

همدم هرکس شــــوی ، برسرکویش روی

خوب وبدش خوش کند،جلوه به شام ونهار

هر پشه ی لاغری با تو چـو همـــــــدم شود

می شمرندش دگــر ، رستــم و اسفنـــدیـار

سایه اگر افکنی بر سخـــن حق کشـــــــان

حق شود آن حرفشان ، حق فتد اندر کنـار

خادم اگر بوده او ،  سرور و رهبـــــــر شود

قاضـی و داورشود درهمــه اسـرارو کا ر

گفته ی بی مغز او ، هرچه بود بـــــــــی اثر

نغز و گــران می شود ،‌ جلوه گـر وآشکار

مایه ی عزت شوی ، با عث لذت شــــــوی

در کف هرکس روی ، روکنــد ش روزگار

وان که ندارد کســـی ، گر تو کنارش روی

می شـــودش پر زحد یا ر و رفیق و نگار

لیــک چو از بخردی خویش نمایی جــــدا

گرچه بود با خرد،‌ دیده شود چون حمـا ر

نیکــی کـردار او ، خوبــــی پنــــــــدار او

نغـــزی گفتــــار او ، اوفتـــد از اعتبــــا ر

پرتــــــــو علمش اگر ،  نــور به عالم دهـد

چون بروی از برش ، جلوه کند بی وقا ر

گوید اگر حرف حـق ، حق شودش  پایمال

با همه حسن وکمال،دیده شودچون صغار

خواجه اگربوده کس ،بی توشد اریک نفس

رهبری افتد به پس ، خوارشود همچوخار

مایه ی فخری چـرا ؟ کار، چه می آیـدت ؟

کبر و حقارت چـرا ، ازتو شود بر قــرار؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهر 1344